Partneri.

V súlade s cieľom propagovať spoluprácu, potrebujeme spoluprácu nadväzovať a pracovať s ostatnými. Naši partneri, regionálni, národní a dokonca medzinárodní, sú veľmi dôležití pre naše aktivity a dosahovanie spoločne vytýčených cieľov. Sme vďační za možnosť spolupracovať s nimi a sme šťastní, že zdieľame spoločné hodnoty a ciele.